Over ons

Over ons

De Theosofische Vereniging als organisatie

De Belgische Theosofische Vereniging (BTV) maakt deel uit van de internationale Theosophical Society, waarvan het hoofdkwartier sinds 1882 gevestigd is in Adyar, een voorstad van Chennai (Madras) in India. De Theosophical Society werd in 1875 opgericht te New York door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen , en heeft nationale afdelingen in meer dan [veertig] landen.

De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie aangesloten kunnen zijn of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen:

  • dat ze de drie doelstellingen van de vereniging onderschrijven;
  • dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen om zo mensen van goede wil bijeen te brengen ongeacht hun religieuze overtuiging;
  • en dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen.

Leden van de Theosofische Vereniging zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. Zij zijn van mening dat Waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie, door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. Zij zien de Waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven, niet als een dogma opgelegd door een autoriteit. Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan, en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn, niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid. Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te veroordelen, om Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen ertoe te bekeren.

Vrede is het wachtwoord, Waarheid het doel.

Doelstellingen

De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 november 1875 en werd overbracht naar India en aldaar als vereniging gevormd en erkend te Chennai (Madras) op 3 april 1905.

De Theosophical Society (Adyar) kent de volgende doelstellingen, die door al haar afdelingen wereldwijd nageleefd worden :

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Instemming met deze doelstellingen vormt de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.

Instemming met haar drie doelstellingen is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om straf­maatregelen te nemen.

De leden van de ‘GeneraI Council’ vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te hand­haven en er naar te handelen, en ook onbe­vreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Besluit General Council, Theosophical Society Adyar

Loges

De Belgische Theosofische Vereniging biedt actieve en spiritueel inspirerende loges en studiegroepen in Vlaanderen en Brussel die allen bijdragen tot de dienst aan de wereld en de geestesverheffing van de mensheid in het bijzonder. Zij nodigt haar leden en sympathisanten uit om te werken aan de regeneratie van de mens door persoonlijke studie, meditatie en uitwisseling van inzichten tijdens thema-avonden of als nabespreking na voordrachten. Ieder individu is vrij om de eigen weg te kiezen, zonder deze op te dringen aan anderen.

In Vlaanderen zijn er Loge Antwerpen, Loge Open Paradigma, Loge Witte Lotus en Tak Vrede. Raadpleeg de evenementenkalender om te weten welke activiteiten zij organiseren of vraag een gratis abonnement aan voor een of meerdere van de nieuwsbrieven.

In Brussel zijn er Branche Lumière, Branche Blavatsky en Branche Centrale (Franstalig). Raadpleeg de evenementenkalender om te weten welke activiteiten zij organiseren of vraag een gratis abonnement aan voor de nieuwsbrief van de Brusselse loges.

In Brussel is er eveneens een Engelstalige loge, Brussels Branch. Het programma van deze loge wordt bekendgemaakt in de publicatie van de Brussels loges of raadpleeg de evenementenkalender om meer te vernemen over haar bijeenkomsten.

ITC Naarden

Niet erg ver van ons vandaan, in Naarden (NL) ligt het Internationaal Theosofisch Centrum, een actief spiritueel centrum, waar tal van activiteiten georganiseerd worden door verschillende groeperingen. Jaarlijks vindt er een seminarie plaats waarbij een internationaal spreker wordt uitgenodigd om een theosofisch thema grondig te belichten. Meer informatie omtrent het ITC is te vinden op de website.

Internationale Hoofdzetel

Het internationale hoofdkwartier van de Theosophical Society is sinds 1882 gevestigd in Adyar, Chennai. In de loop der tijd heeft het landgoed zich ontwikkeld tot een van de weinige parken van Chennai, waar wilde dieren naar toe kunnen vluchten en een oase van rust kunnen vinden, ver weg van de hectische stad. Het park is ook zeer bekend o.a. om zijn eeuwenoude Banyan. Veel mensen bezoeken het park voor een wandeling

Enkele jaren geleden heeft een dynamisch team gestart met het uitvoeren van een reeks broodnodige renovatiewerken aan de belangrijkste gebouwen. Deze projecten zijn nog steeds aan de gang.

Maak kennis met het prachtige landgoed en de ashram van de Theosofische Vereniging en zie het laatste voortgangsverslag van de renovatieprojecten.

Sinds kort werd een groots renovatieproject, the Elephants, opgestart rondom het grote domein van de internationale hoofdzetel van de  Theosophical Society te Adyar, Chennai. Een aantal gebouwen is aan renovatie toe en een dynamisch team is aan de slag gegaan. Een oproep tot fondswerving werd gelanceerd. Meer informatie over het project en de fondswerving, in het Engels, is te vinden op de website van The Elephants.