Assemblée Générale des Membres

Nous invitons nos membres pour participer à l’Assemblée Géérale des Membres, qui se tiendra au Siège à Bruxelles le

Samedi 18 juin 2022 à 10h30

Prière de bien vouloir nous confirmer votre présence via e-mail info@ts-belgium.be ou par GSM 0486 631 997 ou 0476 879 968

Nous expérons pouvoir vous accueillir très nombreux

Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen we alle leden uit om samen met ons de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze zal doorgaan op de Hoofdzetel te Brussel op

zaterdag 18 juni 2022 om 10.30u.

Graag even uw aanwezigheid bevestigen via mail: info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 of 0476 879 968

We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen.

 

Commémoration du Lotus Blanc

Le Jour du Lotus Blanc, nous commémorons l’anniversaire de la mort de notre fondatrice, Madame Blavatsky, survenue le 8 mai 1891.

La première indication officielle concernant le Jour du Lotus Blanc se trouve dans des instructions édictées par le Colonel Olcott et publiées dans le numéro de mai 1892 du Theosophist. Voici ce qu’il écrit :

« Dans ses dernières volontés, H.P.Blavatsky a exprimé le désir que chaque année, à l’anniversaire de sa mort, quelques-uns de ses amis s’assemblent au Quartier Général de la Société Théosophique pour lire un chapitre de La Lumière de l’Asie et des extraits de la Bhagavad Gita. Et comme il sied que ses collègues qui survivent conservent fraîche la mémoire des services qu’elle a rendus à l’humanité et de son amour dévoué pour notre Société, le soussigné propose que cet anniversaire soit connu parmi nous sous le nom de Jour du Lotus Blanc. »

Nous invitons tous les membres à se joindre à nous pour cette célébration.

Activité en présentiel.

Prière de bien vouloir nous confirmer votre présence par émail ou par GSM.

 

 

Herdenking Witte Lotusdag

Net als de voorbije jaren wordt in de maand mei gezocht naar de meest geschikte dag waarop Witte Lotusdag even in het zonlicht wordt gezet.

Witte Lotusdag, de dag waarop alle theosofen overal ter wereld, het overlijden van H.P. Blavatsky op 8 mei 1891 herdenken.

We kennen de geschiedenis wel: H.P. Blavatsky vroeg in haar testament om elk jaar op de dag van haar overlijden samen te komen en te lezen uit haar favoriete boeken: de Bhagavad Gita, Het Licht van Azië en later hieraan toegevoegd, De Stem van de Stilte.

De Bhagavad Gita en de Stem van de Stilte zijn werken die vaak worden aangehaald tijdens de studie. Het Licht van Azië van Edwin Arnold is minder bekend. Dit boekje heeft als ondertitel: Leven en leer van Boeddha en de voorrede van de schrijver (dichter) begint als volgt:

‘In het volgende gedicht heb ik gepoogd bij monde van een denkbeeldige Boeddhist, het leven, het karakter en het wijsgerig onderricht te beschrijven van Gautama, de Indische Prins, de edele held en hervormer, de stichter van het Boeddhisme.’

Het is dus een boek in dichtvorm geschreven en wie het leest, zal het met HPB zeker eens zijn: het is een heel prachtig werkje, een aanrader voor iedereen!

Naar waarheid, Broeders! Zegt de Schrift, dat elk

De vruchten plukt van ‘eigen voor-bestaan.

Een vroeg’re deugd brengt zegen. Lijden volgt

Op ‘t misdrijf, eens begaan.

Wat gij gezaaid hebt, maait ge. Aanmerkt het land!

De Stilte en ’t Duister weet, dat koorn ontsproot

Uit koorn en sesamum ut sesamum. Zoo bergt de moederschoot

Heel ‘s menschen lot. Hij komt en oogst de vrucht

Van eigen zaaisel, sesamum en graag

Of moordend gif en onkruid, loon naar ’t werk

Op de afgelegde baan.

Licht van Azië, Edwin Arnold – Achtste boek – p179

 

Graag nodigen we iedereen uit om, samen met ons, deze dag te herdenken.

Deze activiteit gaat enkel fysiek door en wie aanwezig wil zijn op de Hoofdzetel, vragen we vriendelijk hun aanwezigheid te melden via mail aan info@ts-belgium.be of via

GSM 0486 631 997 of 0476 879 968.

Iedereen van harte welkom!

Commémoration Journée d’Adyar

A l’origine le 17 février était la “Journée Olcott”. En souvenir du décès du Colonel Henry Steel Olcott en 1907, les membres se réunissaient chaque année devant le monument érigé en son honneur. Quelques mots étaient prononcés et des fleurs ont été déposées.

A partir de 1916, les membres se réunissaient dans le grand hall du Siège à Adyar. Ils se mettaient   en demi-cercle autour de la statue d’Helena Blavatsky et du Colonel Olcott. Annie Besant, Présidente Internationale, prononçait quelques mots et ensuite les représentants des différentes religions exprimaient leurs remerciements. La cérémonie se terminait par un dépôt de fleurs.

Cela a changé lorsque, au début des années 1920, Fritz Kunz, le mari de l’ancienne présidente américaine Dora Van Gelder-Kunz, revenait d’un voyage en Inde. Il déclarait : “Adyar est notre mère à tous et ses besoins doivent passer en premier”. Un fonds a été créé, une collecte organisée et la somme envoyée à Adyar. La première journée non officielle d’Adyar a eu lieu en 1923 aux États-Unis. L’argent collecté a été envoyé à Adyar.

En 1925, Annie Besant décidait que le Jour d’Adyar serait célébré le 17 février.

La Journée d’Adyar est toujours célébrée aujourd’hui. Ce n’est pas seulement une journée pour collecter des fonds. C’est un jour à la mémoire de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui ont donné leur vie au service de la Théosophie.

 

A ceux qui veulent participer en présentiel au Siège, nous demandons de bien vouloir confirmer leur présence  par émail à president@ts-belgium.be ou secretary@ts-belgium.be – ou par GSM GSM +32 486 631 997 of +32 47 879 968

Cette activité peut également être suivie par Zoom.

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82768541767

Herdenking Adyar Dag

17 februari was oorspronkelijk de ‘Olcott Dag’. In herinnering aan de dood van Kolonel Henry Steel Olcott in 1907, kwamen leden jaarlijks samen aan het monument, opge-richt ter zijner eer. Enkele woorden werden gesproken en bloemen werden neergelegd.
Vanaf 1916 verzamelden de leden zich in de grote hall van het hoofdkwartier in Adyar. Ze stonden, in een halve cirkel, rond het standbeeld van Helena Blavatsky en Kolonel Olcott. Annie Besant, internationale presidente, sprak enkele woorden, waarna ook de vertegenwoordigers van de verschillende religies hun dank uitten. De ceremonie werd afgesloten met het neerleggen van bloemen.
Hierin kwam verandering toen, begin jaren 1920 Fritz Kunz, echtgenoot van voormalig Amerikaans president Dora Van Gelder-Kunz, terugkwam van een reis in Indie . Hij stel-de: “Adyar is de Moeder van ons allen en haar noden moeten op de eerste plaats ko-men”. Een fonds werd opgericht, geld werd ingezameld en naar Adyar gezonden. De eerste onofficie le Adyar Dag werd gehouden in 1923 in de Verenigde Staten. Het inge-zamelde geld werd naar Adyar gezonden.
In 1925 besliste Annie Besant, dat Adyar Dag voortaan op 17 februari zou gevierd wor-den.
Adyar Dag wordt nog steeds gevierd. Het is niet enkel een dag om geld in te zamelen. Het is een dag in herinnering aan hen die ons voorgingen en aan hen die hun leven ten dienste stelden van de Theosofie.

Iedereen van harte welkom!

Wie aanwezig wil zijn op de Hoofdzetel te Brussel, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail aan president@ts-belgium.be of secretary@ts-belgium.be – telefonisch kan op
GSM +32 486 631 997 of +32 47 879 968

Deze voordracht kan ook gevolgd worden via Zoom.
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82768541767

Follow the Homing Signal Within

Many a times we are caught up in situations that we are not able to decide with our mind what is the right thing to do. And we feel utterly helpless. Why? Because our mind is a thing of the past, and instead of Wisdom it is full of memories of Past Experiences/ Prejudices & Conditionings but LIFE is EVER NEW. It brings to us every day or rather every moment new challenges and we face them with a mind that is old & so the mind finds itself utterly incapable of a Holistic Solution. It reacts instead of responding. A Holistic solution is the one which is taken whole heartedly, without any regrets and which is for welfare of all because it has its roots in the understanding of Unity of Life. But to perceive this RIGHT ACTION/HOLISTIC SOLUTION we must follow the signal (Calling) which is present in all of us. The signal that radiates from HOME, connects us to the source and thereby resolve all conflicts and contradictions in life. What is it? How to do it? Let’s come together and discuss more on 22 Jan 2022.

Wie aanwezig wil zijn op de Hoofdzetel te Brussel, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail aan president@ts-belgium.be of secretary@ts-belgium.be – telefonisch kan op GSM +32 486 631 997 of +32 47 879 968

 Deze voordracht, in het Engels (er is geen vertaling voorzien) gegeven door Shikhar Agnihotri, kan ook gevolgd worden via Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86940193067

Follow the Homing Signal Within

Many a times we are caught up in situations that we are not able to decide with our mind what is the right thing to do. And we feel utterly helpless. Why? Because our mind is a thing of the past, and instead of Wisdom it is full of memories of Past Experiences/ Prejudices & Conditionings but LIFE is EVER NEW. It brings to us every day or rather every moment new challenges and we face them with a mind that is old & so the mind finds itself utterly incapable of a Holistic Solution. It reacts instead of responding. A Holistic solution is the one which is taken whole heartedly, without any regrets and which is for welfare of all because it has its roots in the understanding of Unity of Life. But to perceive this RIGHT ACTION / HOLISTIC SOLUTION we must follow the signal (Calling) which is present in all of us. The signal that radiates from HOME, connects us to the source and thereby resolve all conflicts and contradictions in life. What is it? How to do it? Let’s come together and discuss more on 22 Jan 2022.

Nous demandons à ceux qui veulent participer à cette conférence en présentiel au Siège de confirmer leur présence via émail: president@ts-belgium.be ou secretary@ts-belgium.be ou par GSM +32 486 631 997 ou +32 476 879 968.

Cette conférence en Anglais (traduction pas prévue) par Shikhar Agnihotri, peut également être suivi par Zoom.

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86940193067

 

Antoinisme en Theosofie

Het Antoinisme is een genezende en christelijk georiënteerde religieuze beweging die in 1910 werd opgericht door Louis-Joseph Antoine (1846–1912) in Jemeppe-sur-Meuse in België. Deze religieuze beweging is voornamelijk actief in Frankrijk en wordt gekenmerkt door een gedecentraliseerde structuur, eenvoudige riten, discretie en tolerantie ten opzichte van andere religies.

Tijdens deze lezing krijgen we meer informatie over de invloed van Theosofie op het Antoinisme.

Gezien de beperkte plaatsen, vragen we vriendelijk, aan wie deze lezing fysiek wil bijwonen op de Hoofdzetel, dit even te melden via mail:

info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968.

Deze bijeenkomst kan ook via Zoom bijgewoond worden:

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89522983691

Iedereen van harte welkom!

Herdenking Founders Day

De Theosophical Society werd opgericht op 17 november 1875 te New York,  dag waarop Henry Steel Olcott zijn openingsrede hield.

Net als de voorbije jaren wordt deze dag herdacht en wordt tevens hulde gebracht aan de voornaamste oprichters: Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott en William Quan Judge.

Tijdens deze herdenking zal ook even stilgestaan worden bij de Belgische Sectie. Het Sectiecharter heeft als datum 7 juni 1911, waardoor de Belgische Theosofische Vereniging vzw dit jaar 110 kaarsjes mag uitblazen.

Gezien de beperkte plaatsen, vragen we vriendelijk, aan wie deze herdenking fysiek wil bijwonen op de Hoofdzetel, dit even te melden via mail:

info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968.

Deze bijeenkomst kan ook via Zoom bijgewoond worden:

Zoom link:   https://us02web.zoom.us/j/82867064386

Iedereen van harte welkom!